Tag Archives: Yorkshire Derby

Bradford City V Sheffield United: Match photos

Bradford City 2 – 0 Sheffield United

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013 

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013


©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013


©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013


©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

 
©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013 

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013

©Claire Epton 2013


©Claire Epton 2013


©Claire Epton 2013

Advertisement